Privacyverklaring

Inleiding
Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die Eternit NV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen  onder het nummer BTW BE 0466 059 066, met maatschappelijke zetel te Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos (België), (optredend als verwerkingsverantwoordelijke en hierna aangeduid met 'wij', 'ons' en 'onze') verzamelt naar aanleiding van de ontvangen productklacht, en om u mee te delen waarom en op welke rechtsgrond wij dergelijke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Rechtsgrond
Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang om uw productklacht te kunnen afhandelen.
Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van deze verwerking vóór de intrekking van de toestemming.

Verzamelde Persoonsgegevens
Wij verzamelen op u betrekking hebbende persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens') via de klacht die u ons heeft overgemaakt.

Gebruik van Persoonsgegevens
Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen uw klacht te kunnen afhandelen.
Wij mogen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die in deze Privacyverklaring nog niet zijn voorzien, tenzij op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming. In ieder geval brengen wij u op de hoogte van een dergelijke wijziging in deze Privacyverklaring voordat wij uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken. In het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen wij uw Persoonsgegevens niet voor dergelijke nieuwe doeleinden verwerken zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen.
Bijzondere categorie Persoonsgegevens 
Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere categorie Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. De bijzondere categorieën Persoonsgegevens omvatten gegevens waaruit het volgende blijkt: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere overtuigingen van soortgelijke aard, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens over gezondheid, en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Direct marketing
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, 

Delen van Persoonsgegevens en doorgifte van Persoonsgegevens aan ontvangers in derde landen
Wij stellen uw Persoonsgegevens niet ter beschikking van derden en geven uw Persoonsgegevens niet vrij, tenzij deze doorgifte is gebaseerd op uw specifieke toestemming, noodzakelijk is voor de afhandeling van de klacht of anderszins is toegestaan of wordt opgelegd door de wet, een overheidsinstantie of een gerechtelijke instantie.
Wanneer uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers of derden buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens garanderen, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor informatie over de passende maatregelen die zijn genomen of waar deze maatregelen zijn genomen, kunt u ons mailen op info@eternit.be.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na afsluiting van de klacht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We raden u dan ook aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van sterke wachtwoorden en het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden (indien van toepassing).

Uw rechten
U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht van toegang, uw recht van rectificatie en uw recht van wissing met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om een beperking van de verwerking of gebruikmaken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te mailen naar info@eternit.be of per post te versturen naar Eternit NV – dienst naverkoop, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België. 

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. 

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat waar uw gewone verblijfplaats of uw werkplek zich bevindt of waar de schending zich heeft voorgedaan) als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Compliance Officer
De Compliance Officer van de Eternit kan gecontacteerd worden op legal@eternit.be met betrekking tot alle kwesties in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten onder de toepasselijke nationale en Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Ingangsdatum en wijzigingen
Deze Privacyverklaring is sinds 7 oktober 2019 van kracht. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken, delen van deze Privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.