Gaat u in 2022 duurzaam investeren? Deze -Vlaamse- premies zijn momenteel van toepassing.

De Vlaamse overheid geeft ondernemers in de agrarische sector graag een duwtje in duurzame richting. Bent u ondernemer of werkzaam in de landbouw? Dan gelden er momenteel meerdere premies die wel eens interessant kunnen zijn.

Gaat u in 2022 duurzaam investeren? Deze -Vlaamse- premies zijn momenteel van toepassing.

1. Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Wanneer u investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kunt hiervoor een premie krijgen. U heeft recht op een premie van €12/m2 (tot maximaal 50% van de factuur), indien u aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

De overheid heeft voorwaarden opgesteld voor de premie, waaronder: • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde (asbest)dak, of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel. • De offerte voor de asbestverwijdering en -afvoer moet ondertekend zijn, en het voorschot moet betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022.  • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig -tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024- aangemeld zijn bij Fluvius. • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.

U kunt de premie aanvragen wanneer u investeert in de asbestverwijdering en -afvoer van het dak van niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen. Daarnaast kunnen ook deelnemers aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid, waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, in aanmerking komen voor de premie.

Premie aanvragen in twee stappen

Hoe vraagt u de premie aan, en binnenwelk tijdsbestek is dit geldig?

  1. U kunt de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023, via het premieloket van Fluvius. Bij het aanvraagformulier voegt u een bewijs toe van een ondertekende offerte of ondertekende bestelbon, én een voorschotfactuur van minstens 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022.
  2. Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen zijn geplaatst, kunt u de premie-aanvraag voltooien. Dit kan tot uiterlijk 31 maart 2025.
Gaat u in 2022 duurzaam investeren? Deze -Vlaamse- premies zijn momenteel van toepassing.

2. Premie voor zonnepanelen op niet-woongebouwen

Wanneer u investeert in zonnepanelen op niet-residentiële gebouwen, kunt u daarvoor een premie krijgen. Onder niet residentiële gebouwen worden andere gebouwen dan woningen en appartementen verstaan, die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op een premie van 300 €/ kWp voor de eerste 4 kWp, en 150 €/kWp van 4 tot 6 kWp. Dit geldt tot een bedrag van maximaal €1500, en maximaal 40% van het factuurbedrag excl. btw.

De overheid heeft voorwaarden opgesteld voor de premie, waaronder: • De nieuwe zonnepanelen hebben een omvormer vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA. • De zonnepanelen zijn geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid. • Het gaat om een eenmalige investering van één paneel per gebouw, in dienst genomen in 2022. • De zonnepanelen mogen minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst worden naar een ander perceel. • Binnen negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie moet er een digitale meter worden geplaatst. Na de plaatsing wordt de premie pas uitbetaald.

Hoeveel premie u daadwerkelijk uitbetaald krijgt leggen we uit aan de hand van een aantal voorbeelden:

Stel u neemt in 2022 een nieuwe installatie in dienst, dan zijn de volgende premies van toepassing:

• 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro. • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro. • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Premie aanvragen

U kunt de premie aanvragen binnen drie maanden nadat de installatie van de zonnepanelen is uitgevoerd. De datum van de indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn. De premie is online aan te vragen via Fluvius.be.

Gaat u in 2022 duurzaam investeren? Deze -Vlaamse- premies zijn momenteel van toepassing.

3. Premie voor dak- of zolderisolatie niet-woongebouwen

Wanneer u investeert in dak- of zoldervloerisolatie op/in niet-residentiële gebouwen, kunt u daarvoor een premie krijgen. Onder niet residentiële gebouwen worden andere gebouwen dan woningen en appartementen verstaan, die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 óf waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 2006. Enkel gerenoveerde gebouwen komen in aanmerking voor de isolatiepremie. Sloop- en herbouw projecten worden beschouwd als nieuwbouw, en vallen niet onder deze aangemerkte categorie.

De overheid heeft voorwaarden opgesteld voor de premie, waaronder: • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal heeft een Rd-waarde van minstens 4,5 m2K/W. • Het isolatiemateriaal wordt geplaatst in een ruimte die verwarmd kan worden of grenst hieraan (beschermd volume). • Bij isolatie van een hellend dak dient er een dampscherm geplaatst worden aan de binnenkant van het gebouw. • Het isolatiemateriaal is geplaatst door een aannemer. • De eindfactuur dient maximaal verstuurt te zijn in 2022.

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op een premie van 8 € per m² en maximaal 100% van het factuurbedrag excl. btw (opgelet: er geldt een tijdelijke verhoging voor facturen in 2022, vanaf 2023 daalt deze premie terug naar 4 €/m²). Momenteel komen hiervoor enkel facturen in aanmerking die op het moment van aanvragen maximaal 2 jaar oud zijn. Op facturen van 2021 of ouder is een lagere premie van toepassing.

Dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering

Gaat het plaatsen van de isolatie gepaard met het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of een asbesthoudend onderdak? Dan wordt er een hogere premie toegekend, namelijk 16 euro/m² en maximaal 100% van het factuurbedrag excl. btw. Hiervoor zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, bijvoorbeeld: • De verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd. • De asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het asbestcharter voor dakaannemers. • De datum van de asbestverwijdering wordt gemeld bij de FOD WASO, conform de bepalingen in de codex welzijn op het werk.

Premie aanvragen

U kunt de premie direct aanvragen nadat de isolatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premie voorwaarden die van toepassing zijn. De premie is online aan te vragen via Fluvius.be.

Let op: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie weer online aanvragen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor deskundig advies voor jouw project.